Page content

Algemene voorwaarden synergos talent en organisatieontwikkeling

A. Synergos

Onder Synergos wordt verstaan: • Het bedrijfsonderdeel ‘Synergos Talent en Organisatieontwikkeling ’ dat trainingen, assessments en advies aan zakelijke klanten van Synergos verzorgt.

B. Cursist

De natuurlijke persoon aan wie Synergos trainingen, assessments en advies geeft.

C. Overeenkomst

Een tussen Synergos en een opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verzorgen van één of meer trainingen, assessments en advies door Synergos c.q. een overeenkomst tot het verrichten van diensten of het geven van adviezen, of enige andere overeenkomst verband houdende met de activiteiten van de onder A vermelde instellingen, op ieder van welke activiteiten deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

D. Maatwerktraining

Een training, waarvan de cursusinhoud door Synergos in overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld. Voor maatwerktrainingen wordt door Synergos een offerte aangeboden. Deze door opdrachtgever en Synergos ondertekende offerte wordt beschouwd als een overeenkomst in de zin van artikel 1.C van deze voorwaarden.

E. Offerte

Een aanbieding van Synergos gericht op het sluiten van een overeenkomst als in rubriek C. van dit artikel gedefinieerd. De looptijd van een offerte is standaard 1 maand, tenzij anders vermeld.

2 ALGEMEEN

2.1 Btw

Alle door Synergos mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn onderhevig aan btw-heffing. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is Synergos gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen. Van zodanige aanpassing geeft Synergos aan haar opdrachtgever op korte termijn, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aanpassing, bericht via een aangetekende brief of per email.

2.2 Offerte

Een offerte aan de opdrachtgever voor het verzorgen van maatwerktrainingen c.q. andere activiteiten als genoemd onder C. van artikel 1, is tot een maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht geldig, tenzij Synergos met degene aan wie zij een offerte uitbrengt uitdrukkelijk een langere termijn is overeengekomen, zulks overigens met onverkorte inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Een langere offerte termijn is eerst geldig nadat Synergos een en ander schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3 Uitvoering

Uitvoering van een overeenkomst vindt eerst plaats na ontvangst van de getekende offerte door de opdrachtgever binnen de in de offerte opgenomen termijn.

3 ANNULEREN VAN DE OVEREENKOMST DOOR OPDRACHTGEVER

3.1 Annulering van een maatwerk opleiding of cursus

Annulering dient schriftelijk aangetekend (Regentesselaan 21, 3818 HH Amersfoort) te geschieden.

3.1.1 annuleringsvoorwaarden

Bij annulering langer dan 28 dagen voor de startdatum van het opleidingsdeel c.q. de deelkwalificatie is de opdrachtgever 35 % van het overeengekomen cursusbedrag aan Synergos verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.

Bij annulering meer dan 14 dagen voor de startdatum van het opleidingsdeel c.q. de deelkwalificatie is de opdrachtgever 60 % van het overeengekomen cursusbedrag aan Synergos verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.

Bij annulering meer dan 7 dagen voor de startdatum van het opleidingsdeel c.q. de deelkwalificatie is de opdrachtgever 85 % van het overeengekomen cursusbedrag aan Synergos verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.

Bij annulering 7 dagen of korter voor aanvang van de startdatum van het opleidingsdeel c.q. deelkwalificatie is de opdrachtgever 100 % van het overeengekomen cursusbedrag aan Synergos verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.

4 WIJZIGINGEN OF ANNULERING DOOR SYNERGOS

4.1 Afwijking in data of plaats

Synergos is in geval van maatwerktrainingen gerechtigd af te wijken van de in de opleidingsbeschrijving dan wel in de overeenkomst genoemde data en cursusplaats(en) indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geeft/geven. Van zodanige wijziging stelt Synergos de opdrachtgever tijdig schriftelijk of per email op de hoogte. Waar mogelijk worden deze wijzigingen in overleg met de klant vastgesteld.

4.2 Inhoudelijke wijzigingen

Synergos is gerechtigd op enig moment in de cursus/opleidingsprogramma’s organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen als bedoeld in dit lid en voorgaande leden geven opdrachtgever of cursist geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook.

4.3 Annulering

Synergos is in geval van maatwerktrainingen gerechtigd deze te annuleren indien zij door overmacht (b.v. ziekte) niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Van zodanige annulering geeft Synergos tijdig schriftelijk of per email bericht aan de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever zal een nieuwe datum en plaats worden vastgesteld. De annulering geeft opdrachtgever of cursist geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook.

5 BETALINGEN

5.1 Betaling

Het overeengekomen bedrag van de te volgen opleiding dient voldaan te worden binnen 21 dagen na factuurdatum. Indien op de factuur een ruimere betaaltermijn wordt aangegeven, dan is deze bindend, tenzij er evident sprake is van een fout.

5.2 Herinnering, aanmaning, deurwaarder

Wanneer een opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij daaraan schriftelijk herinnerd met het verzoek zo spoedig mogelijk te betalen. Wanneer hieraan geen gehoor wordt gegeven, wordt een aanmaning verstuurd. Opdrachtgever heeft dan nog 4 werkdagen de tijd om het bedrag over te maken. Indien betaling van het cursusgeld binnen de gestelde betalingstermijn niet wordt voldaan, dan zal de vordering ter incasso worden voorgelegd aan de competente kantonrechter. De hieruit voortvloeiende binnen- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn van 21 dagen door opdrachtgever is deze aan Synergos de wettelijke rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden. Algemene voorwaarden Synergos Amersfoort versie September 2010

5.4 Uitsluitingen

Het is opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten c.q. te compenseren met welke vordering dan ook. Evenmin kan opdrachtgever ter zake een korting bedingen.

6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Wanprestatie

Indien Synergos bij de uitvoering van de opdracht jegens opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet , dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de directe schade van de opdrachtgever, met dien verstande dat het te vergoeden schadebedrag gemaximeerd is tot het totale bedrag voorzien in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Synergos. Synergos kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden voor andere schade, hoe ook te noemen, dan voorzien in dit lid.

6.2 Bankgarantie

Synergos is te allen tijde gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever, een onmiddellijke opeisbare bankgarantie te vragen, zulks ter grootte van het aan Synergos verschuldigde bedrag, een en ander onder voorwaarden acceptabel voor Synergos en verstrekt door een door Synergos aan te wijzen bankinstelling dan wel een voor Synergos aanvaardbare bankinstelling. De bankgarantie vervalt onmiddellijk op het tijdstip waarop opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst, heeft voldaan.

6.3 Nalatigheid

Synergos is gerechtigd het programma van de opleiding(en) aan te passen of niet uit te voeren wanneer er sprake is van aantoonbare nalatigheid van de opdrachtgever, echter niet eerder dan nadat Synergos opdrachtgever per aangetekende brief of email in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn, zijnde 5 werkdagen in acht wordt genomen waarbinnen opdrachtgever alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. Alle kosten, hoe ook genaamd, welke het gevolg zijn van opdrachtgevers nalatigheid, zullen door Synergos bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 21 dagen na factuurdatum te voldoen.

7 AUTEURSRECHT

Het auteursrecht van het bij de opleiding te verstrekken lesmateriaal berust bij Synergos. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever en/of opdrachtgever zich het lesmateriaal niet aan derden ter beschikking te stellen c.q. te kopiëren, op straffe van een dadelijk opeisbare boete van € 5000,00 per overtreding.

8 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Synergos zal gegevens van opdrachtgever c.q. cursist opnemen in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtgever is verplicht aan Synergos, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen.

Tijdens de vakopleiding worden er soms filmopnamen gemaakt om terug te kijken tijdens de les. Dit beeldmateriaal wordt alleen gedeeld met de studenten binnen de specifieke les. Het is niet toegestaan dit beeldmateriaal met derden te delen. Dit materiaal valt onder lesmateriaal.

Synergos zal de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, toepassen.

9 TOEPASSELIJK

Recht Op alle overeenkomsten die Synergos sluit is Nederlands Recht van toepassing.

10 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Indien zich onvoorziene omstandigheden voor doen die bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien, behoudt Synergos zich het recht voor om die maatregelen te treffen, acties te ondernemen die nodig zijn om het ontstane probleem tot een oplossing te brengen en de eventueel ontstane schade te beperken, uit te sluiten. De gekozen oplossing zal binnen een redelijke termijn aan de wederpartij schriftelijk worden meegedeeld.

Amersfoort, 1 september 2010