Algemene Voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie


1 Definities

A. Synergos

Onder Synergos wordt verstaan:
Het bedrijfsonderdeel ‘Synergos Vakopleiding Haptonomie’ van Synergos dat de opleidingen verzorgt aan klanten van Synergos.

B. Cursist

De natuurlijke persoon die een of meer opleidingen, cursussen, bij- en nascholingen en andere activiteiten van Synergos Vakopleiding Haptonomie volgt.

C. Overeenkomst

Een tussen Synergos en een opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verzorgen van één of meer opleiding(en), cursus(sen) of bij- of nascholing(en) door Synergos c.q. een overeenkomst tot het verrichten van diensten of het geven van adviezen, of enige andere overeenkomst verband houdende met de activiteiten van de onder A vermelde instellingen, op ieder van welke activiteiten deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

D. Opleiding

Onderscheiden wordt een standaardopleiding als bedoeld in rubriek E en een maatwerkopleiding als bedoeld in rubriek F . Een opleiding kan bestaan uit één of meer opleidingsdelen c.q. deelkwalificaties.

E. Standaardopleiding

Een opleiding, cursus of bij- of nascholing, waarvan de cursusinhoud door Synergos is c.q. wordt vastgesteld. Een door de cursist ondertekend inschrijfformulier wordt beschouwd als een overeenkomst in de zin van artikel 1 C van deze voorwaarden.

F. Maatwerkopleiding

Een opleiding, cursus of bij- of nascholing, waarvan de cursusinhoud door Synergos in overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld. Voor maatwerkopleidingen wordt door Synergos een offerte aangeboden. Door ondertekening van de offerte door opdrachtgever wordt de overeenkomst in de zin van artikel 1 C gesloten.

G. Offerte

Een aanbieding van Synergos gericht op het sluiten van een overeenkomst als in rubriek C. van dit artikel gedefinieerd. De looptijd van een offerte is standaard 1 maand, tenzij anders vermeld.

H. Vrijstellingenbeleid

Wanneer de cursist in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling, van toetsing van een cursus of (een) de(e)len daarvan, zal hij of zij moeten aantonen over competenties te beschikken. Voor elke toetsing waarvoor een vrijstellingsverzoek wordt gedaan, maakt de directie een afweging tussen de aard en inhoud van de door de cursist reeds verworven competenties en de toets waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. De directie verleent na bovenstaande weging al dan niet een vrijstelling. Het beoordelen van een dergelijk verzoek alsmede het verlenen van één of meerdere vrijstellingen geschiedt op individuele basis.

2 Algemeen

2.1 Btw

Alle door Synergos mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn conform de zogenaamde onderwijsvrijstelling vrijgesteld van btw dan wel voor zover niet vallend onder de onderwijsvrijstelling, onderhevig aan btw-heffing. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is Synergos gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen. Van zodanige aanpassing geeft Synergos aan haar opdrachtgevers en cursisten op korte termijn, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aanpassing, bericht via een aangetekende brief of per email.

2.2 Prijzen

Prijzen voor standaardopleidingen worden vastgesteld bij de start van de cursus en zijn vast gedurende het cursusjaar, met uitzondering van evidente fouten en een wijziging in de regelgeving als voorzien in lid 1 van dit artikel.

2.3 Offerte

Een offerte aan de opdrachtgever voor het verzorgen van een maatwerkopleiding c.q. andere activiteiten als genoemd onder C. van artikel 1, is tot een maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht geldig, tenzij Synergos met degene aan wie zij een offerte uitbrengt uitdrukkelijk een langere termijn is overeengekomen, zulks overigens met onverkorte inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Een langere offerte termijn is eerst geldig nadat Synergos een en ander schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.4 Uitvoering

Uitvoering van een overeenkomst vindt eerst plaats na ontvangst van de getekende offerte door de opdrachtgever binnen de in de offerte opgenomen termijn.

3 Annuleren van de overeenkomst door de cursist

3.1 Annulering van (onderdelen van) de standaardopleiding

Annulering dient schriftelijk aangetekend of (Regentesselaan 21, 3818 HH Amersfoort) of per mail (info@synergos.nl)  te geschieden.

3.1.1 Annuleringsvoorwaarden

Indien op het inschrijfformulier waarmee de cursist zich heeft ingeschreven annuleringsvoorwaarden staan vermeld en deze afwijken van de hier vermelde annuleringsvoorwaarden, zijn de voorwaarden op het inschrijfformulier bindend. De cursist heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van het inschrijvingsformulier, tenzij de inschrijving binnen 28 dagen voor aanvang van de cursus valt. In dat geval is de inschrijving direct bindend.

3.1.2 Annulering van een opleiding of cursus

Een opleiding of cursus wordt gegeven gedurende 1 of meerdere dagen verspreid over (een deel van) het cursusjaar.
Bij annulering meer dan 48 dagen voor aanvang van de cursus is cursist €150,- annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering 48 dagen of korter voor aanvang van de cursus is cursist €750,- annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering na de start van de cursus is cursist het gehele bedrag verschuldigd.

Bij annulering van een maatwerkcursus geldt: langer dan 28 dagen voor de startdatum van het opleidingsdeel c.q. de deelkwalificatie is deelnemer 35 % van het overeengekomen cursusbedrag aan Synergos verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten. Binnen 28 dagen voor aanvang is deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.

4 Wijzigingen of annulering door Synergos

4.1 Afwijking in data of plaats

Synergos is in geval van standaardopleidingen gerechtigd af te wijken van de in de opleidingsbeschrijving dan wel in de overeenkomst genoemde data en cursusplaats(en) indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geeft/geven. Van zodanige wijziging geeft Synergos voor aanvang van de eerste lesdag bericht aan opdrachtgever c.q. de betreffende cursist.

4.2 Annulering

Synergos is in geval van standaardopleidingen gerechtigd deze te annuleren indien het aantal aanmeldingen beneden het door Synergos voor die opleiding of cursus vastgestelde minimum blijft. Van zodanige annulering geeft Synergos, voor aanvang van de cursus, schriftelijk of per email bericht aan de betreffende cursist.

4.3 Inhoudelijke wijzigingen

Synergos is tevens gerechtigd op enig moment in de cursus/opleidingsprogramma’s organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden geven opdrachtgever of cursist geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook.

5 Betalingen

5.1 Betaling

Het overeengekomen bedrag van de te volgen opleiding dient voldaan te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien op de factuur een ruimere betaaltermijn wordt aangegeven, dan is deze bindend, tenzij er evident sprake is van een fout.

5.2 Herinnering, aanmaning, deurwaarder

Wanneer een cursist niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij daaraan schriftelijk herinnerd met het verzoek zo spoedig mogelijk te betalen. Wanneer hieraan geen gehoor wordt gegeven, wordt een aanmaning verstuurd. Cursist heeft dan nog 4 werkdagen de tijd om het bedrag over te maken. Indien betaling van het cursusgeld binnen de gestelde betalingstermijn niet wordt voldaan, dan zal de vordering ter incasso worden voorgelegd aan de competente kantonrechter. De hieruit voortvloeiende binnen- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cursist.

5.3 Uitsluiting van deelname

Synergos behoudt zich het recht voor cursisten uit te sluiten van deelname aan een opleiding, indien niet is voldaan aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Synergos is tevens gerechtigd zekerheid te bedingen als voorzien in artikel 6.2 van deze voorwaarden.

5.4 Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen door cursist is deze aan Synergos de wettelijke rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden.

5.5 Uitsluitingen

Het is de cursist niet toegestaan de betaling op te schorten c.q. te compenseren met welke vordering dan ook. Evenmin kan de cursist ter zake een korting bedingen.

5.6 Betaling in termijnen

Indien overeengekomen is met de cursist dat de betaling in termijnen mag plaatsvinden, wordt daarvoor een meerprijs in rekening gebracht. Het aantal termijnen en de termijnbedragen staan vermeld op het inschrijfformulier. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting van enige termijn door de cursist of opdrachtgever, wordt dit direct aan de cursist gemeld met een betalingsverzoek. Als een termijn niet kan worden geïnd, wordt een herinnering verstuurd. Bij elke volgende termijnbetaling die niet kan worden geïnd, wordt direct een aanmaning verstuurd en wordt er verder gehandeld als beschreven in lid 5.2.

Per termijn wordt 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het is mogelijk om in 4 of in 8 termijnen te betalen.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Wanprestatie

Indien Synergos bij de uitvoering van de opdracht jegens opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet , dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de directe schade van de opdrachtgever, met dien verstande dat het te vergoeden schadebedrag is gemaximeerd tot de hoogte van het cursusgeld voorzien in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Synergos. Synergos sluit elke andere aansprakelijkheid, hoger dan het cursusgeld uit.

6.2 Bankgarantie

Synergos is te allen tijde gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever, een onmiddellijke opeisbare bankgarantie te vragen, zulks ter grootte van het aan Synergos verschuldigde bedrag, een en ander onder voorwaarden acceptabel voor Synergos en verstrekt door een door Synergos aan te wijzen bankinstelling dan wel een voor Synergos aanvaardbare bankinstelling. De bankgarantie vervalt onmiddellijk op het tijdstip waarop opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst, heeft voldaan.

6.3 Nalatigheid

Synergos is gerechtigd het programma van de opleiding(en) aan te passen of niet uit te voeren wanneer er sprake is van aantoonbare nalatigheid van de opdrachtgever/student, echter niet eerder dan nadat Synergos opdrachtgever per aangetekende brief of email in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn, zijnde 5 werkdagen in acht wordt genomen waarbinnen opdrachtgever alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. Alle kosten, hoe ook genaamd, welke het gevolg zijn van opdrachtgevers nalatigheid, zullen door Synergos bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 21 dagen na factuurdatum te voldoen.

7 Auteursrecht

Het auteursrecht van het bij de opleiding te verstrekken lesmateriaal berust bij Synergos.

Tijdens de lesdagen kunnen er opnames plaatsvinden als onderdeel van de les. Dit materiaal wordt exlusief gedeeld met studenten van de desbetreffende les en wordt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook niet extern gedeeld. Het materiaal valt onder lesmateriaal en mag door studenten niet gedeeld worden met derden. 

Met de ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever/student akkoord met het maken van opnames tijdens de les en verplicht opdrachtgever en/of student zich het lesmateriaal niet aan derden ter beschikking te stellen c.q. te kopiëren op straffe van een dadelijk opeisbare boete van € 5.000 per overtreding.

8 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Synergos zal gegevens van opdrachtgever c.q. cursist opnemen in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtgever is verplicht aan Synergos, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen.

Tijdens de vakopleiding worden er soms filmopnamen gemaakt om terug te kijken tijdens de les. Dit beeldmateriaal wordt alleen gedeeld met de studenten binnen de specifieke les. Het is niet toegestaan dit beeldmateriaal met derden te delen. Dit materiaal valt onder lesmateriaal.

Synergos zal de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, toepassen.

9 Toepasselijk Recht

Op alle overeenkomsten die Synergos sluit is Nederlands Recht van toepassing.

10 Onvoorziene omstandigheden

Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien, behoudt Synergos zich het recht voor om die maatregelen te treffen, acties te ondernemen die nodig zijn om het ontstane probleem tot een oplossing te brengen en de eventueel ontstane schade te beperken, uit te sluiten. De gekozen oplossing zal binnen een redelijke termijn aan de wederpartij schriftelijk worden meegedeeld.

Opgemaakt te Amersfoort, 17 november 2014


arrow_drop_up arrow_drop_down